„Școala prietenoasă”, Cod contract: ID 106468

 SOLICITANT: ASOCIAȚIA AS 2001 ALBA IULIA

 • PARTENER 1: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
 • PARTENER 2: ORAȘ ZLATNA
 • PARTENER 3: ASSOCIAZIONE FORMA.AZIONE srl (ITALIA).

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”. Prioritatea de investiții (PI) 10i “Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu, menținerea și reintegrarea în sistemul de învățământ obligatoriu, promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și școlar, inclusiv prin parcursuri de învățare tip a doua șansă a copiilor, elevilor, tinerilor si adulților din judetul Alba.

Prin acest proiect ne propunem, de asemenea, creșterea incluziunii și calității sistemului de învățământ din judetul Alba, cu accent pe persoanele apartinând comunitatilor rome și a celor din mediul rural, în conformitate cu principiile directoare ale Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Bugetul total al proiectului este de 9.216.651,83 lei.

Grupul țintă al proiectului este format din:

 1. A) ANTEPREȘCOLARI

-60 copii de vârsta antepreșcolara de 2 -3 ani (corespondent în  indicatorii definiți de MySMIS la categoria de varsta 0-2 ani ), din  care 30 de copii de etnie romă și 15 din  mediul rural.

 1. B) PREȘCOLARI ȘI ELEVI

– 200 preșcolari, din  care 97 de etnie roma și 40 din  mediul rural.

-480 elevi care beneficiază de sprijin  pentru participarea la programe de educație (învățământ primar și secundar) cu vârste cuprinse între 6-16 ani din care: 340 elevi din  învățământul primar (6-10 ani), 140 elevi din  învățământul secundar-gimnaziu (11-14 ani) din  care 241 de etnie romă și 56 din  mediul rural.

 1. C) ADULȚI

-200 adulți între 25-64 de ani care nu au absolvit învatamântul obligatoriu (tineri de 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar nu au absolvit învațământul obligatoriu și adulți între 25-64 de ani care nu au absolvit învatamântul obligatoriu) sunt selectați din toate zonele județului Alba.

 1. D) CADRE DIDACTICE/PERSONAL DE SPRIJIN

-260 cadre didactice care vor beneficia de programe de formare selectate din  cadrul școlilor cu calitatea de partener asociat în  proiect și din  cadrul altor școli din  județul Alba.

E ) M A N A G E R I

– 40 manageri școlari și membri ai echipelor manageriale selectați din cadrul școlilor cu calitatea de partener asociat în proiect și din cadrul altor școli din  județul Alba.

REZULTATE AȘTEPTATE:

 1. Creșterea participării la învățământul antepreșcolar si preșcolar a 60 antepreșcolari și 200 preșcolari (dintre care cel puțin 50% copii de etnie romă), din mediul rural si din comunitatile dezavantajate socio-economic din județul Alba, pe parcursul a 36 luni.”
 2. ”Reducerea părăsirii timpurii a scolii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunitaților egale pentru 480 elevi (primar, gimanazial) aparținând grupurilor vulnerabile (dintre care cel putin 50% copii de etnie romă), din mediul rural si din comunitățile dezavantajate socio-economic din județul Alba, pe parcursul a 36 luni.”
 3. ”Creșterea numărului de tineri si adulți, care nu și-au finalizat educatia obligatorie și se reîntorc în sistemul de formare pentru 200 tineri și adulti cu vârsta între 16-64 ani din mediul rural si din comunitățile dezavantajate socio-economic din județul Alba, pe o perioada de 36 luni.”
 4. ”Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar prin cursuri, schimburi de experiență și transfer de bune practici pentru 260 cadre didactice din județul Alba, in 36 luni.”
 5. ”Creșterea implicării a minim 700 de părinți ai antepreșcolarilor, preșcolarilor si elevilor cu risc de părăsirire timpurie a școlii din județul Alba în activitați școlare si extrașcolare în vederea reducerii abandonului școlar, pe o perioadă de 36 luni”.
 6. ”Implementarea unui model managerial în vederea creșterii capacității profesionale a 40 de manageri școlari din judetul Alba, pe o perioada de 36 luni”.

Perioada de implementare a proiectului este 22.05.2018-21.05.2021.

Școlile ca au calitatea de partener asociat și în care se vor derula activitățile cu  copii sunt:

– Liceul ,,Corneliu Medrea” Zlatna,  județul Alba

– Școala Gimnazială Gârbova, județul Alba

– Școala Gimnazială ” Simion Bărnuțiu ” Blaj-Tiur, județul Alba

– Liceul cu Program sportiv ,,Florin Fleșeriu” Sebeș, județul Alba

PARTENERI:

Inspectoratul Scolar Judetean Alba