O persoana este considerata ca fiind somer atunci cand:
Indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
* nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit legii
* este apta pentru prestarea unei munci – din punct de vedere medical
* are varsta de minim 16 ani
* nu indeplineste conditiile de pensionare
* este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca
* este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare

Cine poate beneficia de ajutorul de somaj:

Pot beneficia de ajutorul de somaj persoanele carora:
* le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;
* le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
* le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
* a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;
* le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
* au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
* au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
* le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
* la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
* reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrati in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;

Sunt asimilate somerilor si pot beneficia de indemnizatie de somaj urmatoarele persoanele:

* absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
* absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
* persoanele care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca .

Cand poti beneficia de indemnizatie de somaj:

Beneficiaza de indemnizatie somerii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
* au un stagiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
* nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
* nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
* sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

De asemenea, beneficiaza de somaj persoanele care provin din randul absolventilor si persoanele care si-au satisfacut stagiul militar daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

* sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
* nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
* nu indeplinesc conditiile de pensionare.

Cat este indemnizatia de somaj?

Indemnizatia de somaj reprezinta 75% din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data stabilirii acesteia.
La acest procent se adauga pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 3 ani, o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului brut de baza lunar pe ultimele 12 luni a unei cote procentuale diferentiate. Sumele diferentiate se aplica astfel:
– 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
– 5% pentru un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
– 7% pentru cel putin 10 ani;
– 10% pentru cel putin 20 de ani.

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat in functie de stagiul de cotizare:
– 6 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
– 9 luni pentru cel putin 5 ani;
– 12 luni pentru un stagiu mai mare de 10 ani.

Ce obligatii ai ca somer?

Persoanele care beneficiaza de “somaj“ au urmatoarele obligatii:
– sa se prezinte lunar pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt inregistrate pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
– sa comunice in termen de 3 zile agentiei la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
– sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia la care sunt inregistrate;
– sa caute activ un loc de munca .

Cand inceteaza plata „somajului”?

Plata indemnizatiei de somaj inceteaza in urmatoarele situatii:
– la data incadrarii in munca pentru o perioada mai mare de 12 luni;
– la data cand realizeaza din activitati autorizate venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
– la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
– la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
– la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
– daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
– la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
– la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
– la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
– in cazul decesului beneficiarului;
– la data admiterii intr-o forma de invatamant in cazul absolventilor, persoane asimilate somerilor.

Documente necesare pentru acordarea indemnizatiei de somaj:

1. Actul de identitate, in original si copie;
2. Actele de studii si de calificare,in original si copie;
3. Certificatul de nastere,in original si copie;
4. Certificatul de casatorie,in original si copie;
5. Adeverinta medicala , din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale   6. Actele eliberate de organele financiare teritoriale,din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decit indemnizatia de somaj
7. Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca , nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii mai mici decit indemnizatia de somaj.

Aceste documente vor fi insotite dupa caz si de :

A. In cazul persoanelor provenite din munca:
a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator    b) Copie de pe hotarirea definitiva de reintegrare in munca , atunci cind reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
c) Dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;
d) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca , in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmind ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea .
e) Adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

B. In cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobindesc capacitatea de munca:
a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;
b) Decizia de revizuire medicala , in original si in copie , emisa de medicul expert al asigurarilor sociale , din care sa rezulte redobindirea capacitatii de munca;
c) Adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente , din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

C. In cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora:
a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator
b) Dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator
c) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei
d) Act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu

D. In cazul persoanelor care au incheiat contract de asigurare pentru somaj :
a) Copie a contractului de asigurare pentru somaj , incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta ;

E. In cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale
a) Actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie
b) Declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului

F. In cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale
a) Actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie;
b) Declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

G. In cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar:
a) Livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra , in original si copie;
b) Declaratie pe proprie raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost incadrata in munca
c) Adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii.

Cui va adresati?

Pentru depunerea dosarelor si relatii suplimentare mergeti la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca.