Servicii de asistență comunitară Stremț

Obiectivul serviciului: facilitarea accesului la servicii integrate persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul GAL MMTMM
Scopul serviciului : identificarea nevoilor beneficiarilor și asistarea acestora pentru depășirea situațiilor de dificultate, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale
Grupul de beneficiari

Serviciile furnizate sunt gratuite personalor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială , locuitori ai microregiunii GAL MNTMMM care îndeplinesc cel puțin unul din următoarele criterii de eligibilitate:
A. În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.
B. Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color,
9) un telefon.
C. Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total

Echipa de experti implicati
Asistent social
Psiholog
Consilier orientare privind cariera
Agent ocupare
Organizator formare

Serviciile oferite:
Consiliere socială
Consiliere psihologică
Consiliere profesională
Medierea muncii
Formare profesională
Activitățile desfășurate
– Informare şi consiliere psiho -socială, consiliere(dezvoltare personală, consiliere profesională, evaluare abilități și personalitate, identificare nevoi, stabilire profil psiho-profesional)
– informare privind drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială, măsuri pentru integrare socială, inserție familială, comportamente antisociale, educatie civică, educație pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă , etc )
– facilitare relației cu serviciile și instituțiile publice
– consiliere și orientare spre alte servicii (mediere, formare)
– monitorizare situații de risc, persone vârstnice, prevenirea si combaterea
izolarii sociale, sensibilizare asupra riscului de excluziune socială
– informare asupra importanței și conditiilor integrării pe piața muncii
– consiliere și orientare spre alte servicii(mediere, formare, alte servicii de ocupare)
– consiliere profesională (generală), planificarea carierei, oferta formare, asistență și instruire pentru utilizarea metodelor și tehnicilor de căutare a unui loc de muncă
– informarea beneficiarilor cu privire la oferta locurilor de muncă
– facilitarea accesului pe piața muncii
– identificarea nevoilor de formare profesională
– organizarea programelor de formare profesională

Date de contact: Loc. Stremț, nr. 116 A, jud. Alba
Tel. 0771742048