Daca esti o persoana cu initiativa si vrei sa-ti faci o asociatia familiala iti spunem noi ce conditii trebuie sa indeplinesti si ce pasi trebuie sa faci. Asociatia familiala este constituita la initiativa unei persoane fizice si este constituita din membri de familie ai acestuia.

Conditii pe care trebuie sa le indeplinesti:

Ca sa poti desfasura activitati economice in cadrul asociatiei familiale, trebuie sa indeplinesti urmatoarele conditii :

 • asociatia sa fie constituita din membri ai familiei. Sunt considerati membrii ai unei familii: sotul, sotia, copii acestora care au implinit varsta de 16 ani, la data autorizarii asociatiei familiale, precum si rudele acestora pana la gradul 4 inclusiv.
 • starea sanatatii, dovedita cu certificat medical eliberat in conditiile prevazute de lege, trebuie sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
 • sa aiba calificarea necesara – pregatire profesionala/experienta profesionala – desfasurarii activitatii comerciale pentru care se solicita autorizatia;
 • indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul, sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii contra incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.
 • sa nu fi fost condamnati prin hotare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea infractiunii prevazute de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Obtinerea autorizatiei:

Persoana fizica sau reprezentantul asociatiei familiale, va depune la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, o documentatie care va cuprinde:

 • cererea-tip, semnata de semnata de toti membrii asociatiei familiale;
 • rezervarea denumirii la registrul oficiului comertului;
 • cazierele judiciare ale fiecarui membru al asociatiei familiale
 • copii actele de identitate ale membrilor asociatiei familiale;
 • certificatele medicale privind starea sanatatii fiecarui membru al asociatiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, in original;
 • declaratia-tip pe proprie raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul, sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii contra incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.
 • copii de pe documentele care atesta pregatirea/experienta profesionala a membrilor asociatiei familiale;

Autorizatia pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale se elibereaza, la cerere, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul persoanele fizice.

Primaria are obligatia ca in 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii de autorizare sa elibereze autorizatia si copia certificata a acesteia.

O asociatie familiala are dreptul de a detine o singura autorizatie.
Autorizatia va cuprinde in mod obligatoriu:

 • datele de identificare a emitentului autorizatiei;
 • datele de identificare a persoanei din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala si a membrilor acesteia;
 • activitatea principala si, dupa caz, activitatile secundare pentru care se elibereaza autorizatia, codificate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, clasa de 4 cifre;
 • locul de desfasurare a activitatii principale si, dupa caz, a activitatilor secundare;

data eliberarii autorizatiei si numarul de inregistrare al acesteia.

Dovada calificarii profesionale:

Pentru ca sa poti sa-ti desfasori activitatea trebuie sa ai si o calificare profesionala. Calificarea dobandita in Romania poate fi dovedita cu urmatoarele documente, dupa caz:

 • diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant preuniversitar sau universitar;
 • certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
 • certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare;
 • cartea de mestesugar, obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;
 • carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minim 2 ani in activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea;
 • declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale;
 • alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Atentie! Exercitarea activitatilor economice fara autorizatie emisa de conditiile legii constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.